Final Fantasy

Desarrollador Square
Compañía Square [NES]
Diseño Hironobu Sakaguchi, Hiromichi Tanaka, Akitoshi Kawazu, Koichi Ishii
Música Nobuo Uematsu
Año 1987
Volver Inicio